ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

 

นายณัฐพร  ช่วยบุญ

ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

 

นายอภินันท์  ลาบุญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

..............................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘