คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอาจารี สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘