คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar


ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเราอย่างไร?


Statistics:

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
Votes: 0
0%  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
Votes: 1
11.1%  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
Votes: 1
11.1%  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
Votes: 5
55.6%  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
Votes: 2
22.2%  

Number of Voters   9
Start Voting   2017-11-21 03:01:33
End Voting   2018-09-30 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘