คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

1.การจัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบระบายน้ำของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 (เดือนธันวาคม 2560)

2.หนังสือเวียนภายใน

3.ข่าวสารจากส่วนกลาง

4.การอบรมพัฒนาบุคลากร

5.การปฏิบัติภารกิจของกลุ่มงานภายใน

.................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘