คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ข้อมูลบริการ

1.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

2.ให้บริการห้องประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘