คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา ปี ๒๕๕๕

๑.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๒.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๓.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๔.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๕.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๖.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๗.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตของสถาบันการอุดมศึกษารัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๙.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

 

 .................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘