คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2559

1.ปก

2.คำนำ

3.สารบัญ

4.ข้อมูลสถานศึกษานักเรียน ครู อาจาย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) ในเขตตรวจราชการที่ 17

5.ข้อมูลสถานศึกษานักเรียน ครู อาจาย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) ในเขตตรวจราชการที่ 17

6.ข้อมูลสถานศึกษานักเรียน ครู อาจาย์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด(สอศ.) ในเขตตรวจราชการที่ 17

7.ข้อมูลสถานศึกษานักเรียน ครู อาจาย์ ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด(กศน.) ในเขตตรวจราชการที่ 17

8.คณะผู้จัดทำ

***************

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘