ล็อคอินสมาชิก

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี ๒๕๕๘ (แก้ไขใหม่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๘)

๑. ชุดที่ ๑ แบบเก็บข้อมูล สพป. (ตาราง ๑ – ๓)  

๒. ชุดที่ ๒ แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกัด สพป. (ตาราง ๔ – ๒๒) 

๓. ชุดที่ ๓ แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกัด สช. (ตาราง ๑ – ๒๔) 

๔. ชุดที่ ๑ แบบเก็บข้อมูล สพม. (ตาราง ๑ – ๓) 

๕. ชุดที่ ๒ แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา สังกัด สพม. (ตาราง ๔ – ๒๑)   

๖. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัดการศึกษาพิเศษ (ตาราง ๑ – ๒๐) 

๗. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา (ตาราง ๑ – ๑๑) 

๘. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ตาราง ๑ – ๖)

๙. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน (ตาราง ๑ – ๕)

๑๐. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต (ตาราง ๑ – ๒๐) 

๑๑. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด (ตาราง ๑ – ๙) 

๑๒. แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษา สังกัด กศน.(ศฝช) (ตาราง ๑ – ๙) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘