คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ติดต่อเรา

รายการ

หมายเลข

โทรศัพท์

0-5532-2662
0-5532-2667

โทรสาร

0-5532-2663

กลุ่มอำนวยการ

ต่อ 101

ห้องการเงินและบัญชี

ต่อ 105

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

ต่อ 109,110

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ต่อ 103

กลุ่มติดตามและประเมินผล

ต่อ 107,108

ห้อง ICT

ต่อ 110

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

มือถือ

E-Mail

 

ศึกษาธิการภาค

 

 

1

ดร.พิธาน  พื้นทอง

ศึกษาธิการภาค 17

 

 

 

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

 

2

นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล

 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 086-2124568

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

นายสุขุม  เรืองเดช

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

081-5339607

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

นางสาวทิวาพร เมฆไหว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

087-2078983

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

นางจิณฑ์จุทา ชูโตศรี

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 

 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

 

6

ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  ยาฉาย

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

082-1729207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

081-0466178

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

นางวัชรีพร  แพรแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

081-7070849

 

9

นายพัฒนา แจ่มเหมือน

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

10

นายอัตถพร  สาระทัน

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

081-3945554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

นางสมพร  แสงรุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

082-4108295

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

นางชลัยรัตน์ กระทู้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

13

นายณัฐพร  ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

085-0356011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

087-3194816

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

15

นางสายชล  จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

081-5326085

 

16

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ชำนาญงาน

086-9384561

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

นางสาวเนตรนภา  ปาพรหม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

083-6243626

 

18

นางสังวาลย์  กลั่นดี

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

081-2848487

 

19

นายวิรัตน์  พุ่มมา

ช่างปูน

086-9268460

 

20

นายอำนวย  อินทร์ชื่น

ช่างครุภัณฑ์

088-8176399

 

21

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์

081-3942840

 

22

นายกฤษณะ  อริยะวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

084-0482237

 

23

นายอภินันท์  ลาบุญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

24

นายขวัญชัย เทียนมั่น

ยาม

 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

25

นางสาวอาจารี  สวนปลิก

นิติกร ชำนาญการพิเศษ

0891936981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘