ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ติดต่อเรา

รายการ

หมายเลข

โทรศัพท์

0-5532-2662
0-5532-2667

โทรสาร

0-5532-2663

กลุ่มอำนวยการ

ต่อ 101

ห้องการเงินและบัญชี

ต่อ 105

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

ต่อ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ต่อ 103

กลุ่มติดตามและประเมินผล

ต่อ

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

ต่อ 110

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ภารกิจ/หน้าที่

มือถือ

E-Mail

 

ผู้อำนวยการสำนักฯ

 

 

 

1

นายวีระ  เมืองช้าง

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

ผู้บริหารหน่วยงาน

   
 

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 

 

 

2

นางสาวพัชรนันท์  
เกียรติบัณฑิต

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

081-8554399

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

นางเพียงใจ  กาญจนะวีระ

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

งานสนับสนุนการตรวจราชการ

083-6239995

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

นายสุขุม  เรืองเดช

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานติดตามประเมินผลนโยบาย-
ภัยภิบัติ

081-5339607

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

 

5

นายณัฐพร  ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ

085-0356011

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

นายอภินันท์  ลาบุญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

 

 

7

นายนิคม  อินทรประพันธ์

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

089-5643508

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  ยาฉาย

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

082-1729207

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

081-0466178

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

นางวัชรีพร  แพรแก้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

081-7070849

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

 

 

 

11

นายอัตถพร  สาระทัน

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

081-3945554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

นางสมพร  แสงรุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

082-4108295

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

งานแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

087-3194816

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

14

นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

086-2124568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

นายไพโรจน์  เพชรพันธ์

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาบุคลากรองค์กร 
อาคารสถานที่

084-7678420

 

16

นางสายชล  จันทรา

นักจัดการงานทั้วไป ชำนาญการ

งานพัฒนาบุคลากรและคำรับรองการปฏิบัติราชการ

081-5326085

 

17

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ชำนาญงาน

งานการเงินและบัญชี

086-9384561

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

นางสาวทิวาพร เมฆไหว

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

19

นางสาวเนตรนภา  ปาพรหม

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

งานธุรการ บริหารทั่วไป

083-6243626

 

20

นางสังวาลย์  กลั่นดี

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

งานธุรการ อาคารสถานที่

081-2848487

 

21

นายวิรัตน์  พุ่มมา

ช่างปูน

อาคารสถานที่

086-9268460

 

22

นายเกษม  แสงนาค

พนักงานพิมพ์

อาคารสถานที่

086-7359559

 

23

นายอำนวย  อินทร์ชื่น

ช่างครุภัณฑ์

งานครุภัณฑ์ ขับรถยนต์ 
งานยานพาหนะ

088-8176399

 

24

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์

งานพิมพ์ ขับรถยนต์ อาคารสถานที่

081-3942840

 

25

นายกฤษณะ  อริยะวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์ อาคารสถานที่

084-0482237

 

26

นายฉลาด  คุ่ยเซี้ยะ

ยาม

รักษาความปลอดภัย

086-9151660

 

27

นายขวัญชัย เทียนมั่น

ยาม

รักษาความปลอดภัย

 

 

 

ศูนย์เสมารักษ์

 

 

 

28

นายแสงเพชร  สุดเพาะ

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.2

หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์

087-4253565

 

29

นายสมชาย  ชังขำ

พนักงานบริการ

งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

089-5664895

 

30

นายรณฤทธิ์  กลั่นดี

พนักงานขับรถยนต์

ขับรถยนต์

081-8884252

 

31

นางสาวจิรภา  กลั่นดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานธุรการศูนย์เสมารักษ์

 

 

..................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘