คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๕๘

เรียน ท่านผู้อำนวยการหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

       ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี ๒๕๕๘ ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในวันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ๒ ชั้น ๕ โรงแรมท๊อปแลนด์พิษณุโลก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

      หนังสือเชิญโรงเรียน     ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘