คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ศธภ.๒ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

 

ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ โดยมีข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ สำนักงาน กศน.จังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในโครงการต่างๆ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ดังนี้ ๑) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๒) โครงการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ๓) โครงการขับเคลื่อนยุทะศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๔) โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

..........................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘