คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ศธภ.๒ ได้จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

          สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ดังนี้ คือ ๑)ประกวดเรียงความ ๒)ประกวดวาดภาพ ๓)ประกวดร้อยกรอง ๔)ประกวดเล่าเรื่อง ๕)แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ๖)ประกวดคัดลายมือ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ม.๖ และ ปวช. กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 ประกาศ    เกณฑ์การตัดสิน      แบบส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวด  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘