คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2560

1.ฐานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560

1.คำนำ 

2.ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง ศธ. 

3.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด สพป. 

4.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด สพม. 

5.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด สช. 

6.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด การศึกษาพิเศษ 

7.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด อาชีวศึกษา 

8.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด โรงเรียนสาธิต 

9.ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาสังกัด กศน. 

10.ข้อมูลสำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด 

2.ฐานข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการต่อประชากรในวัยเรียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ปีการศึกษา 2560

1.ปก 

2.บทสรุปของผู้บริหาร 

3.คำนำ 

4.ตารางประชากรในวัยเรียนต่อจำนวนนักเรียนปี กศ 60 

5.สารบัญ 

6.ประชากรวัยเรียน 

7.ข้อมูลรวมกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

8.จังหวัดตาก 

9.จังหวัดพิษณุโลก 

10.จังหวัดเพชรบูรณ์ 

11.จังหวัดสุโขทัย 

12.จังหวัดอุตรดิตถ์ 

13.ภาคผนวก 

14.ตารางประชากรในวัยเรียนต่อจำนวนนักเรียนปี กศ 60 

15.ผู้จัดทำ 

ฐานข้อมูล ปีการศึกษา 2559

ฐานข้อมูล "ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ" ปี 2559

1.ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ ปี 2559

ฐานข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานด้านอาเซียน" ปี 2559

1.ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน ประจำปี 2559

ฐานข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา" ปี 2559

1.ข้อมูลสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)

2.ข้อมูลสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)

3.ข้อมูลสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)

4.ข้อมูลสถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

ฐานข้อมูลปี 2558

ฐานข้อมูล "การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร" ปี 2558

1. จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมทดสอบ จำแนกตามระดับการศึกษา

2. จำนวนร้อยละของนักเรียน นักศึกษา จำแนกตามภาษาที่เข้าร่วมทดสอบ

3. จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ จำแนกตามเหรียญรางวัลที่ได้ ระดับประถมศึกษา

4. จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ จำแนกตามเหรียญรางวัลที่ได้ ระดับ ม.ต้น

5. จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ จำแนกตามเหรียญรางวัลที่ได้ ระดับ ม.ปลาย/ปวช.

6. จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ จำแนกตามเหรียญรางวัลที่ได้ ระดับอุดมศึกษา

7. จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบทักษะ จำแนกตามเหรียญรางวัลที่ได้ ทุกระดับชั้น

 

ฐานข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานด้านอาเซียน" ปี 2558

1. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมสูู่ประชาคมอาเซียน

2. ข้อมูลรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับกลุ่มจังหวัด

 

ฐานข้อมูล "ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา" ปี 2558

1. ข้อมูลผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ข้อมูลสำนักงานศึกษาธิการภาค

3. ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

4. ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

5. ข้อมูลสถานศึกษาเอกชน

6. ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

7. ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

8. ข้อมูลสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนสาธิต

9. ข้อมูลสถานศึกษาสังกัด กศน.

10. รายงานผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด

11. อัตราส่วน นักเรียน ครู ห้องเรียนและสถานศึกษา

12. แบบจัดเก็บข้อมูลสถิติ กศ ปี58

 ............................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘