คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1.สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ตั้งอยู่ที่ใด?

ตอบ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 311 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จพิษณุโลก 65000

 

2.บทบาทหน้าที่ ภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของ ศธภ.17 คืออะไร?

ตอบ 

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

(๓) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

3.ศธภ.17 มีบุคลากรทั้งหมดกี่คน มีกี่กลุ่มงาน อะไรบ้าง?

ตอบ มีทั้งหมด 25 คน ข้าราชการ 19 คน ลูกจ้าง 6 คน มี 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา,กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล,กลุ่มพัฒนาการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล

4.พื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.17 มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง?

ตอบ มี 5 จังหวัด ดังนี้ คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

 

5.ใครเป็นผู้บริหารของ ศธภ.17?

ตอบ ศึกษาธิการภาค ปัจจุบัน ปี 2561 คือ ท่าน ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

6.ศธภ.17 เป็นหน่วยงานส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค

ตอบ เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

........................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘