คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมฯ ดีเด่น ปี ๒๕๕๘

๑. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ "สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘"   ดาวน์โหลด

๒. ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ และ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   ดาวน์โหลด

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒   ดาวน์โหลด

.......................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘