คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

ว่าที่ รต.บัณฑิต  ยาฉาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

 

นางวัชรีพร แพรแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายพัฒนา แจ่มเหมือน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘