ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

นายนิคม  อินทรประพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

ว่าที่ รต.บัณฑิต  ยาฉาย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางวัชรีพร แพรแก้ว

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

..................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘