คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๘

๑. ปกนอก  ดาวน์โหลด

๒. ปกใน  ดาวน์โหลด

๓. คำนำ  ดาวน์โหลด

๔. สารบัญ  ดาวน์โหลด

๕. บทสรุปผู้บริหาร  ดาวน์โหลด

๖. ส่วนที่ ๑ บทนำ  ดาวน์โหลด

๗. ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด

๘. ส่วนที่ ๓ งานโครงการ  ดาวน์โหลด

๙. ส่วนที่ ๔ รายละเอียดงานโครงการ  ดาวน์โหลด

๑๐. แผนภาพแผนปฏิบัติราชการ  ดาวน์โหลด

๑๑. คำสั่งคณะทำงาน  ดาวน์โหลด

๑๒. บันทึกขอนุมัติจัดทำเอกสารแผน  ดาวน์โหลด

...................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘