คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ดาวน์โหลด

รายการดาวน์โหลด

๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมฯ ดีเด่น ปี ๒๕๕๘

๒. รายงาน "การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กลุ่ม ๑ ตามกลุ่มสาระวิชาหลักที่ทดสอบ"

. แบบรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) ประจำปี ๒๕๕๘ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ (แบบ ผตร.๑ และแบบ ผตร.๑/๑)

๔. รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘

๕. แบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2558

๖. แบบรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์) รอบที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๘) (แบบ ผตร.๑) 

๗. แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๘) (แบบ ผตร.๒)

๘. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ปี ๒๕๕๘

...........................................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘