คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

ขอเรียนเชิญอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

เรียน ผู้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘

       ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และเพื่อสำรวจปัญหาอุปรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

       หนังสือเชิญหน่วยงาน/สถานศึกษา          ตารางกำหนดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘