คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

การทดสอบทักษะการใชภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน หน่วยงาน/สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘

        ด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กำหนดให้มีการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านการใชภาษา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และ อุทัยธานี ได้มีเวทีในการทดสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

       ประกาศ ศธภ.๒ + ใบสมัคร  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘