ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มอำนวยการ

 

นางสายชล   จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางสาวเนตรนภา  ปาพรหม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

นายอภินันท์  ลาบุญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 

นายอำนวย  อินทร์ชื่น

ช่างไฟฟ้า

 

นายกฤษณะ  อริยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์

 

นางสังวาล  กลั่นดี

พนักงานบริการ

 

นายวิรัตน์  พุ่มมา

ช่างปูน

 

 

.............................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘