คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มติดตามและประเมินผล

นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

 

นางจิณท์จุฑา  ชูโตศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุขุม เรืองเดช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

นางสาวทิวาพร  เมฆไหว

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘