ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มติดตามและประเมินผล

 

นางสาวพัชรนันท์   เกียรติบัณฑิต

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล

 

นางเพียงใจกาญจนวีระ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายสุขุม  เรืองเดช

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

.....................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘