คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา

2. สนับสนุนการตรวจและติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

3. เชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่

4. สนับสนุนศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะสำคัญสู่ประชาคมอาเซียน

                5. วิจัยและพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

                6. พัฒนานวัตกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

                7. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

 

            ค่านิยม HEARTS”  ซึ่งมาจากคำและความหมายต่อไปนี้

                H = harmony         หมายถึง   ความสามัคคี

                E = ethic                หมายถึง  คุณธรรม

                A = approve    หมายถึง  การเห็นด้วย หรือการปรับปรุง

                R = rethinking  หมายถึง  การคิดใหม่ ทำใหม่

                T = trust                 หมายถึง  การไว้วางใจ

                S = smile        หมายถึง          การยิ้ม มีความสุข

ยุทธศาสตร์

1. จัดทำยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

                2. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

                3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4. เชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมทางการศึกษา

6. วิจัยและพัฒนาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบริบทของพื้นที่

7. จัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

8. พัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาคให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และมีขีดสมรรถนะสูง

9.พัฒนาศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาให้เป็นศูนย์ศึกษาข้อมูลด้านอาเซียน

เป้าประสงค์

                1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                2. มียุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่

                3. มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่

                4. มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

                5. มีการอำนวยการ ประสานและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่

                6. มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วน

 

                7. มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

....................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘