คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา ปี ๒๕๕๖

๑.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๒.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๓.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๔.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๕.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๖.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๗.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๘.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตของสถาบันการอุดมศึกษารัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๙.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๑๐.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๑๒.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน : พิษณุโลก เขต1 พิษณุโลก เขต2 พิษณุโลก เขต3 เพชรบูรณ์ เขต1 เพชรบูรณ์ เขต2 เพชรบูรณ์ เขต3 อุตรดิตถ์ เขต 1 อุตรดิตถ์ เขต 2 สุโขทัย เขต1 สุโขทัย เขต2 ตาก เขต1 ตาก เขต2 กำแพงเพชร เขต1 กำแพงเพชร เขต2 พิจิตร เขต1 พิจิตร เขต2 นครสวรรค์ เขต1 นครสวรรค์ เขต2 นครสวรรค์ เขต3 อุทัยธานี เขต1 อุทัยธานี เขต2

๑๓.สัดส่วนนักเรียนต่อสถานศึกษา(โรงเรียนขนาดเล็ก) ปี ๒๕๕๖

 ................................ .

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘