คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

รายงานสารสนเทศทางการศึกษา ปี ๒๕๕๗

๑.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๒.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๔.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๖.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตของสถาบันการอุดมศึกษารัฐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๙.ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ๑๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๐.สัดส่วนเฉลี่ยจำนวน นักเรียน ครู โรงเรียน ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๑.อัตราส่วนประชากรกับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๒.ร้อยละของจำนวนนักเรียน สายสามัญต่อสายอาชีพ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ปี ๒๕๕๗ 

๑๓.ร้อยละของจำนวนนักเรียน รัฐบาลต่อเอกชน ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘ ปี ๒๕๕๗ 

...............................๑๘

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘