คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นายอัตถพร  สาระทัน

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

นางสมพร แสงรุ่งเรือง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางชลัยรัตน์  กระทู้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายณัฐพร ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘