ศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ดาวน์โหลด

GoogleCalendar

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

 

นายอัตถพร  สารทัน

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน

 

นางสมพร  แสงรุ่งเรือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

...................................

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค ๑๗

รองศึกษาธิการภาค 17

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘

webmaster : extraeakk@hotmail.com โทร ๐๙๔-๗๕๘๓๓๔๘