การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๒๙ ข้อ

ข้อ ๑ โครงสร้าง

ข้อ ๒ ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ ๓ อำนาจหน้าที่

ข้อ ๔ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ ๕ ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ ๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ข่าวประชาสัมพันะ์

ข้อ ๘ Q&A

ข้อ ๙ Social Network

ข้อ ๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๓ คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๔ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๕ รายงานการกำกับ ติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๖ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๑๗ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๘ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๙ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ ๒๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ ๒๑ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๒ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๓ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๔ การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๕ แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๖ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ ๒๘ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ๒๙ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ

ข้อ ๓๐ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ๓๑ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ ๓๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

ข้อ ๓๓ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

ข้อ ๓๔ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ๓๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ข้อ ๓๖ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันประจำปี รอบ ๖ เดือน 

ข้อ ๓๗ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 

ข้อ ๓๘ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ข้อ ๓๙ การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน