การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๙

ข้อ ๑. โครงสร้าง

ข้อ ๒. ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อ ๓. หน้าที่และอำนาจ

ข้อ ๔. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อ ๕. ข้อมูลการติดต่อ

ข้อ ๖. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗. ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ๘. Q&A

ข้อ ๙. Social Network

ข้อ ๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อ ๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

ข้อ ๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๕. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๑๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๘. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อ ๒๐. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ ๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๔. รายงานผลกาารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อ ๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๖. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ข้อ ๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           โครงการ TFE (Teams For Education ) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

              - บันทึกข้อความ

              - คำสั่งคณะทำงานฯ

              - รายงานการประชุมฯ

              - สรุปผลการดำเนินงาน

            การประชุมรับทราบนโยบาย แนวทาง ประเด็นการตรวจราชการ และประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

            - หนังสือเชิญประชุม

            - สรุปผลการดำเนินงาน

            โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

            ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 ข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๐

ข้อ ๓๐. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ๓๑. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อ ๓๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ ๓๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อ ๓๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      - หนังสือเชิญประชุม

      - วาระการประชุม ITA ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

      - สรุปผลการประชุม ITA ของ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๓๕. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ๓๖. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

ข้อ ๓๗. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อ ๓๘. มาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ๓๙. การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน