แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ภาค ๑๗

๑. ปก

๒. คำนำ

๓. บทสรุปผู้บริหาร

๔. สารบัญ

๔. กรอบแนวคิดการพัฒนา

๖. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไป

๗. ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

๘. ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผน

๙. ส่วนที่ ๔ กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ