แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๑. ปก

๒. คำนำ

๓. บทสรุปผู้บริหาร

๔. กรอบแนวคิด

๕. ผัง

๖. สารบัญ

๗. ส่วนที่ ๑

๘. ข้อมูลด้านการศึกษา

๙. ส่วนที่ ๒

๑๐. ส่วนที่ ๓

๑๑. ส่วนที่ ๔

๑๒. ส่วนที่ ๕