คู่มือการปฎิบัติงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

 

๑. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการองค์กร 

๒. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 

๓. คู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา

๔. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการวางแผนและสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 

๕. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 

๖. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 

๗. คู่มือการปฏิบัคิงาน กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)