รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

หนังสือนำ

แบบ สงป.๓๐๒ รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ 

๒. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

๕. โครงการรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗

๖. โครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๗. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. โครงการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลกำรปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ระดับสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๙. โครงการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจากการบริหารจัดการศึกษาหน่วยงานการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗