พิมพ์
ฮิต: 6225

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗

๑.ปก

๒.คำนำ

๓.สารบัญ

๔.สารบัญตาราง

๕.สารบัญภาพ

๖.ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป

๗.ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา

๘.ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา

๙.ส่วนที่ ๔ ดัชนีทางการศึกษา

๑๐.ภาคผนวก

๑๑.ผู้จัดทำ