แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนื่อตอนล่าง ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)

๑.ปก

๒.คำนำ

๓.สารบัญ

๔.บทสรุปผู้บริหาร

๕.บทที่ ๑ 

๖.บทที่ ๒ 

๗.บทที่ ๓ 

๘.บทที่ ๓.๑ 

๙.บทที่ ๓.๒ 

๑๐.บทที่ ๓.๓ 

๑๑.บทที่ ๔ 

๑๒.บทที่ ๔.๑ 

๑๓.บทที่ ๔.๒ 

๑๔.บทที่ ๕