กลุ่มอำนวยการ  

   มีบุคลากรทั้งหมด ๑๒ คน   

 

 

 

นางสายชล   จันทรา

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

 

นางปิยรัตน์  เขียวดอกน้อย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

น.ส.เนตรนภา  ปาพรหม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

น.ส.วีณา เพชรบ่อแก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นายอำนวย  อินทร์ชื่น

ช่างไฟฟ้า

 

นายกฤษณะ  อริยวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสมพงศ์  แสงอ่วม

พนักงานพิมพ์

 

นางสังวาล  กลั่นดี

พนักงานบริการ

 

นายวิรัตน์  พุ่มมา

ช่างปูน

 

นายอภินันท์  ลาบุญ

เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 

 

นายขวัญชัย  เทียนมั่น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

 

 

นางดารุณี  สุขศิริ

พนักงานบริการ