กลุ่มบริหารงานบุคคล          

   มีบุคลากรทั้งหมด ๒ คน   

 

 

นายธรรศ ไทยวิรัช

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอาจารี สวนปลิก

นิติกรชำนาญการพิเศษ