กลุ่มพัฒนาการศึกษา               

   มีบุคลากรทั้งหมด ๔ คน   

 นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวธมกร  หมื่นตาบุตร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวภา  รุ่งศิรโชติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

นางสาววาสนา  น้อยบ้านป่า

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ