กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา               

   มีบุคลากรทั้งหมด ๕ คน   

 

นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 

 

นางวรรณา คุ้มสมบัติ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

นางชลัยรัตน์  กระทู้

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายณัฐพร ช่วยบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นายพสุพิช  คงพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ