สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดการประชุมเชิญปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย" ในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประธานเปิดการประชุมฯโดย นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของของโครงการฯ นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก