สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ส่งบุคลากรเข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
◉ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วม
“ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
โดยมี ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ที่ปรึกษาด้านอำนวยการและติดตามนโยบายสำนักงานรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ

ซึ่งเนื้อหาในการประชุมประกอบด้วย

+ การแบ่งกลุ่มจัดทำรายงานผลการตรวจราชการและติดตามฯ

+ การนำเสนอรายงานผลการตรวจราชการและติดตามฯ ต่อประธานคณะทำงาน/ผู้ทรงคุณวุฒิ และอภิปราย/ปรับปรุง/แก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ

◉ สำหรับการประชุมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี รวม ๔ วันโดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๔ ภูมิภาค ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จำนวน ๔๕ คน

ภาพ/ข่าว : ธรรศ ไทยวิรัช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ทิวาพร เมฆไหว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ที่มา : www.reo17.moe.go.th