ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล  ได้จัดการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗