สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ยุค ๔.๐” Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0

◉ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ยุค ๔.๐” Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร) มาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สมศ.กับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่" นอกจากนี้เนื้อหาการประชุมวิชาการยังประกอบด้วย

+ แนะนำ “สมศ.ยุคใหม่” โดย ผู้อำนวยการ สมศ. (รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ)

+ “External Quality Assurance in a Disruptive World” by The Former Board of Directors of International for
Quality Assurance Agencies in Higher Education
(INQAAHE), Now FAA's Chief Technical Officer on Quality
Assurance (Dr.Eddy Chong)

+ “ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างไร ตอบโจทย์การปฏิรูปการ
ศึกษาไทย” โดย ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)

+ เสวนา “ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ จำนวน ๑,๕๐๐ คน

ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ : bit.ly/2RGWRUY

ภาพ/ข่าว : ธรรศ ไทยวิรัช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ที่มา : www.reo17.moe.go.th