สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมประชุมทบทวนการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๓ ของแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พย.๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ข้อเสนอภายใต้ ศธภ.๑๗ ได้รับการบูรณาการครบทุกโครงการ และมีเสนอเพิ่มเติมในส่วนของ มรภ.พิบูลสงคราม