วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อ “มั่นคง แน่วแน่ คุณภาพการศึกษาเท่าเทียมทั่วไทย” โดยมีคุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ