ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ มอบหมาย นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ ZOOM ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗