วันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสายชล จันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗