ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค ๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร เพื่อติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ตามนโยบายการศึกษา ปัญหา อุปสรรคร่วมกันระหว่างส่วนกลางและหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่