วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวปัทมา  รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗