การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗” โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ๒ โรงแรมท็อปแลนด์ (พิษณุโลก)