ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยมี ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รอง ศธภ.๑๗ และคณะฯกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นำเสนอสภาพบริบทในพื้นที่ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน 6 ด้าน ได้แก่
๑. ตรวจราชการ สร้างเครือข่าย สนับสนุนการตรวจราชกร
๒. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีรูปแบบ รูปธรรม บูรณาการ
๓. พัฒนาการศึกษา มุ่งเป้าหมายไปที่เด็ก
๔. สร้างธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม
๕. เครือข่าย ทีมงาน
๖. การแก้ปัญหาในพื้นที่