วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก) โดยมีผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๗ เข้าร่วมประชุม